Privacy Policy

Wstęp

Buddha Restauracja Indyjska - Bhagat Dinesh Kumar - INDOPOLISH zarejestrowana w Katowice 40-059, ul. Michała Drzymały 9/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1132884893, REGON: 360764780 (zwana dalej też: „Restauracja”), jako Administrator chroni dane osobowe użytkowników. Administrator wypełnia obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Warunki utworzenia konta

 • Konto w serwisie założyć może osoba pełnoletnia, której przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 16 lat, wymagana jest zgoda pełnoletniego opiekuna prawnego.

 • Konto w serwisie może utworzyć jedynie użytkownik. Konta zarejestrowane przez "roboty" lub za pomocą innych zautomatyzowanych metod nie są dozwolone i będą usuwane przez administratora.

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa konta i hasła. Administrator nie może 
  i nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty lub uszkodzenia wynikające 
  z nieprzestrzegania tego wymogu bezpieczeństwa przez użytkownika.

 • Zakazuje się podszywania lub wykorzystywania tożsamości kogoś innego podczas korzystania z usług serwisu.

 • Jedna osoba fizyczna lub prawna może posiadać nie więcej niż jedno konto.

 • Użytkownik nie może korzystać z usług serwisu w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych.

Sposób wykorzystywania i okres archiwizowania zebranych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu oraz aplikacji mobilnych po wyrażeniu zgody przez użytkownika, takie jak:

 • Imię i Nazwisko

 • Adres zamieszkania

 • Numer telefonu

 • Adres mail

 • Adres IP

 • System operacyjny z urządzenia, z którego korzysta użytkownik (w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Jednak niepodanie danych może skutkować utrudnioną realizacją usług, które świadczy Restauracja. Zebrane dane przechowywane są przez Administratora do czasu rezygnacji użytkownika z usług Restauracji.

Powyższe dane są wykorzystywane w celu realizacji usług Restauracji świadczonych użytkownikom takich jak:
 • Składanie zamówień w aplikacji mobilnej lub przez stronę internetową

 • Rezerwacja stolików w restauracji

 • Dostawa zamówień

 • Wysyłanie ofert specjalnych/kuponów zniżkowych

 • Dokonywanie płatności za zamówienia

 • Otrzymywanie informacji o statusie zamówień/rezerwacji.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane, a także prawo przeniesienia treści swoich danych, żądania ich poprawy oraz usunięcia.  Ponadto, użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system w wyraźny sposób się myli. W takim przypadku użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres e-mail: admin@buddha-restaurant.pl.

Ochrona informacji osobowych

Administrator podejmuje wszelkie kroki, aby chronić dane osobowe użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji z powodu błędów w transmisji, nieuprawnionego dostępu osób trzecich lub innych przyczyn niezależnych od Administratora. To użytkownik odgrywa najważniejszą rolę w bezpiecznym utrzymaniu danych osobowych. Nie należy dzielić się z innymi  nazwą użytkownika, hasłami lub innymi informacjami dotyczącymi zabezpieczeń kont. Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są jedynie do realizacji świadczonych przez Restaurację usług oraz prawidłowego wykonania umów zawartych na podstawie składanych zamówień.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Administrator uprawniony jest do przekazywania danych osobowych następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników wyłącznie właściwym organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.

Polityka cookie

Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies utworzonych na naszej stronie internetowej, zobacz naszą politykę cookie.

Składanie skarg

Skargi dotyczące naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych użytkownik powinien zgłosić drogą mailową na adres biuro@buddha-restaurant.pl.

Rezygnacja z usług Restauracji

Użytkownik może w każdym czasie poprosić o usunięcie swoich danych z bazy, wysyłając odpowiedni mail na adres biuro@buddha-restaurant.pl. W takiej sytuacji dalsze korzystanie z serwisu oraz aplikacji mobilnej będzie niemożliwe, a użytkownik zobowiązany jest do odinstalowania aplikacji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Administrator, wedle własnego uznania, może zablokować możliwość korzystania przez użytkownika z serwisu i aplikacji, bez uprzedniego powiadomienia, jeśli użytkownik naruszył Regulamin serwisu lub niniejszą Politykę prywatności. W takiej sytuacji dalsze korzystanie z serwisu oraz aplikacji mobilnej będzie niemożliwe, a użytkownik zobowiązany jest do odinstalowania aplikacji. W takim wypadku Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu zaprzestania świadczenia usług oraz zablokowania dostępu do serwisu i aplikacji.

Zakończenie

Akceptując politykę prywatności, użytkownik zgadza się, iż złamanie jej warunków lub działanie niezgodne z jej postanowieniami może skutkować wstrzymaniem dostępu do serwisu oraz aplikacji mobilnej przez Administratora bez żadnego wcześniejszego powiadomienia.